Missie

 

Bij duurzame stedelijke vernieuwing bestaan veel verschillende ideeën op het gebied van watergebruik, duurzame energie en het hergebruiken van grondstoffen. Echter, er zijn nog maar een beperkt aantal succesvolle praktijkvoorbeelden van duurzame stedelijke vernieuwing. In feite staat duurzame stedelijke vernieuwing nog in de kinderschoenen.

 

Gemeenten kunnen potentieel een zeer goede regierol vervullen, omdat ze enerzijds dicht bij de praktijk staan en anderzijds lange termijn beleidsvisies ontwikkelen. Stadswende wil in samenwerking met gemeenten concrete duurzame projecten in de stad  initiëren, die gebaseerd zijn op een lange termijn visie.

Water

 

Water kwantiteitsproblemen, zoals toenemende extreme droogte in de zomer en wateroverschotten in de herfst en winter, hebben steeds vaker effect op het dagelijks leven en krijgen daarom veel media aandacht.

 

Water kwaliteit krijgt in de gehele watercyclus ook steeds meer aandacht. Denk hierbij aan drinkwaterbereiding uit grondwater, dat vervuild is door bodemverontreiniging uit het verleden, of oude loden leidingen die zorgen dat het drinkwater van slechte kwaliteit is.

Gelukkig worden er steeds betere technieken ontwikkeld voor het zuiveren van afvalwater, waarbij nutriënten als fosfaat en stikstof teruggewonnen worden.

Duurzame energie

 

De transitie naar duurzame energie is een feit: we gaan van het gas af en steden gebruiken steeds meer duurzame energiebronnen. Zonnecellen en windmolens zijn hierbij verreweg de bekendste technieken.

 

Maar er zijn veel meer duurzame technologieën met grote potentie in ontwikkeling. Deze richten zich niet alleen op de productie van duurzame energie, maar vooral ook op de opslag van energie om de continuïteit in de energievoorziening te garanderen.

Circulair grondstofgebruik

 

Bij circulair grondstofgebruik wordt al gauw gedacht aan hergebruik van bouwmaterialen, die bij de sloop van oude gebouwen vrijkomen. Minder bekend is dat ook biologische grondstoffen in de stad circulair gebruikt kunnen worden.

In de stad zijn namelijk biologische bouwstoffen als fosfaat en stikstof in grote hoeveelheden aanwezig. Fosfaat wordt momenteel gewonnen uit traditionele fosfaatmijnen, waarvan verwacht wordt dat deze over 30 jaar uitgeput zijn. Met nieuwe sanitatie-technieken kunnen biologische bouwstoffen hergebruikt worden en het wereldwijde fosfaat tekort tegengaan.

 

Maatschappelijke business cases

 

Circulaire economie is op dit moment nog een slecht gedefinieerd begrip. Wel is duidelijk dat diensten in de circulaire economie een veel grotere rol zullen gaan spelen dan het maken van produkten. Circulaire economie is essentieel voor de duurzame stad. Het wordt steeds duidelijker dat langdurige relaties tussen consumenten, producenten en vooral lokale overheden een belangrijke rol zullen spelen in de realisatie van de duurzame stad en dat maatschappelijke business cases daarin van groot belang zullen zijn.